HGB utför tjänster i fält, handläggning, uppritning i CAD, laboratorieanalyser m.m.
inom geoteknik, miljö/samhällsbyggnad och skadekontroller.
 

 GEOTEKNIK

Vi utför geo-undersökningar för alla slags objekt samt rutinmässiga jordprovsanalyser i eget jordlabo-ratorium. Uppritning i CAD-miljö med Autograf och AutoCad.

 • Geo-undersökningar
 • Jordprovsanalyser
 • Geo-beräkningar (sättningar, stabilitet etc.)
 • Grundvatten- och portrycksobservationer

MILJÖ / SAMHÄLLSBYGGNAD

 • Projektering
 • Miljötekniska markundersök-
  ningar / PID-mätningar
 • Radonundersökningar
 • VA-teknik / enskilda avlopps-anläggningar
 • Besktning / kontroll
 • Skadekontroller

 

 SKADEKONTROLLER

Uppföljning av sättningar på bygg-nader vid platser med svåra grund-förhållanden. I samband med vibra-tionsalstrande markarbeten såsom pålning, spontning, sprängning, schaktning etc. eller för trafik-alstrande vibrationer utför vi kont-roller samt mätningar på byggnader och anläggningar.

 • Riskanalys
 • Vibrationsmätning
 • Syneförrättning / besiktning
 • Sättningsmätning - uppföljning